Cmentarz

Czy wiesz że wysokość opłat na cmentarzu komunalnym w mieście Wrocław jest regulowana.  Zarządzenie Nr 2396/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.

Ważne informacje:

Pochówek na terenie cmentarzy komunalnych może być dokonany za zgodą Zarządu Cmentarzy  Komunalnych oraz zgodnie z wytycznymi w aspekcie ochrony istniejącej zieleni wysokiej z tym, że w przypadku Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice i Oddział Grabiszyn również zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu i Zarządu Cmentarzy Komunalnych
Przekształcenie grobu polega na połączeniu (scaleniu) dwóch lub więcej istniejących grobów ziemnych zwykłych jednomiejscowych w jeden grób ziemny wielomiejscowy lub innej zmianie statusu grobu.
Dysponentem grobu jest osoba posiadająca prawo do grobu.
O wyborze typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu) decyduje osoba wnosząca opłatę, z tym, że miejsce grzebalne wskazuje pracownik kierownictwa danego cmentarza.
Sposób zagospodarowania pól grzebalnych dla poszczególnych cmentarzy typem i rodzajem grobów ustala Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cmentarzy komunalnych przez osoby prawne  i fizyczne może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą Zarządu Cmentarzy Komunalnych po uiszczeniu stosownej opłaty określonej niniejszym cennikiem.

W zarządzeniu podane są również stawki opłat za:
– udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku,
– przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy
– zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata,
– udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu,
– rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem grzebalnym w związku z wykonaną ekshumacją
– spopielenie, korzystanie z mienia komunalnego, a także udostępnienie domu przedpogrzebowego

Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, w którym szczegółowo rozpisano między innymi wymiary grobu ziemnego dla pochówku w którym składa się urnę oraz trumnę.

We Wrocławiu cmentarze komunalne to: Osobowice , Grabiszyn, Pawłowice, Psie Pole (Kiełczów, Kiełczowska), Leśnica, Jerzmanów.

Usługi na cmentarzu.

http://posprzataniegrobow.eu/obudowagrobu/