Zmiany na cmentarzach

Powstał nowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który ma za zadanie doprecyzować sprawy dotyczące prawa do grobu oraz rezerwacją miejsca pochówku.

Zdaniem wnioskodawców nowego projektu,  obecne uregulowania prawne nie określają precyzyjnie jakie uprawnień przysługujących osobie, która wniosła opłatę za pochówek. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy – w obecnym stanie prawnym może dojść do sporu na styku kolizji praw majątkowych przysługujących względem miejsca pochówku z prawem do kultu pamięci osoby zmarłej. W związku z powyższym ustawodawca chce uregulować te kwestie.

W nowo projektowanych zapisach pojawiają się pojęcia  majątkowego, zbywalnego i niepodzielnego prawo rezerwacji miejsca pochówku. Na powyższe składać się ma prawo decydowania nie tylko o tym, kto może być pochowany w danym grobie, ale także prawo budowy nagrobków zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarza. Co więcej, prawo to ma być dziedziczne na zasadach ogólnych.

Nowe propozycje:

Fundator grobu będzie wnosić opłatę, która obejmuje również opłatę za pierwsze pochowanie w tym grobie. Nie ma znaczenia, kto będzie po raz pierwszy w nim pochowana, może to być fundator lub inna  osoba, która będzie w tym grobie pochowana za zgodą fundatora.

Prawo do zbycia miejsca pochówku odbywać się będzie w formie pisemnej w obecności właściciela cmentarza, co więcej w regulaminie cmentarza będzie określona maksymalna liczba miejsc pochówku, w odniesieniu do której jednej osobie może przysługiwać prawo do rezerwacji. Rozwiązanie to ma na celu pojawienie się ryzyka jakim jest rezerwacja miejsc pochówku na cmentarzach  z zamiarem ich sprzedaży w przyszłości w celach zarobowych.

Kolejną nowością będzie iż od dnia pochówku rezerwacja miejsca ulegnie przekształceniu w prawo do grobu, które będzie można przekazać w testamencie, a w przypadku jego braku – rodzinie.

Prawo do grobu określi iż nagrobek może być wybudowany tylko w sposób zgodny i określony w regulaminie cmentarza. Osoba posiadająca to prawo będzie mogła również wnioskować o ekshumacje, zgłosić sprzeciw wobec likwidacji a nawet podejmować decyzje w sprawie zmian w nagrobku, jego dekoracji, czy sposobie opieki nad grobem. Będzie to niezbywalne a także co ważne niedziedziczne.

Uwaga! Nagrobki wzniesione na terenie cmentarza, będą własnością właściciela cmentarza.

W celu zapobieżenia  zakładaniu cmentarzy w celach komercyjnych  nowe cmentarze będą mogły być zakładane jedynie przez gminy, związku międzygminne, kościoły i związki wyznaniowe na terenach wskazanych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego.

Nowa ustawa określa również odległości w jakich mogą być lokalizowane cmentarze i tak na przykład:

– nie mniej niż 150 m od studni, źródeł i strumieni, służących do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, zakładu produkującego lub przechowującego środki spożywcze, zakładu żywienia zbiorowego, budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, niepodłączonego do sieci wodociągowej

– minimum  500 m od ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na cele zbiorowego zaopatrzenia i na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego, zakładu żywienia zbiorowego, zakładu produkującego lub przechowującego środki spożywcze.

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach